API 网关

提供高性能、高可用的 API 托管服务,用户只需简单操作,即可快速、低成本、低风险的开放数据或服务

API 网关定价

API网关支持共享实例和专享实例两种使用模式。您可以随时通过API网关控制台,设定API运行在共享实例或专享实例上,以满足各种不同业务场景需要。

a) 共享实例适合场景:开发测试环境使用;

b) 专享实例适合场景:提供高性能和高SLA保证,适合生产环境使用。

【共享实例】计费说明

计费方式:由API调用量(次数)和公网出访流量两部分构成

按 API调用量(次数) 计费

a) 采用按量后付费方式,在所有区域的阶梯价格如下表:

按阶梯计费 月累计超过次数 单位:美元/百万次
第一阶梯 0~1000万(包含) 0.9
第二阶梯 1000万~1亿(包含) 0.6
第三阶梯 1 亿以上 0.45

b) 免费额度:第一年每月(自然月)前一百万次调用免费;

c) 有效API调用:API网关收到的所有API请求,均为有效调用,会计入收费范围;

d) 计费周期:天;

e) 账单时间:账单出账时间通常在当前计费周期结束后一小时内,最长不超过三个小时。

按 公网出网流量 计费

详见【公网出访流量】计费说明。

计费示例

如某客户在中国(香港 ) 区域使用共享实例,在一个月内,API总调用次数为1200万次,同时使用了100GB的公网出访流量,因此在这个月内需要共需要支付22.5美元,其中调用量(次数)的费用为10*0.6+1*0.9=6.9美元,流量费用为100*0.156=15.6元。

【专享实例】计费说明

计费方式:由实例规格使用费用和公网出访流量两部分构成,不再按照API的调用次数进行收费。

按 实例规格配置 计费
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.87 541.00 5518.20
api.s1.medium 5000 99.95% 2.37 1468.00 14973.60
api.s2.large 10000 99.95% 6.78 4206.00 42901.20
api.s2.large.x2 20000 99.95% 13.56 8412.00 85802.40
api.s2.large.x3 30000 99.95% 20.34 12618.00 128703.60
api.s2.large.x4 40000 99.95% 27.12 16824.00 171604.80
api.s2.large.x5 50000 99.95% 33.9 21030.00 214506.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 40.68 25236.00 257407.20
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 1.63 980.00 9996.00
api.s1.medium 5000 99.95% 4.15 2488.00 25377.60
api.s2.large 10000 99.95% 9.48 5688.00 58017.60
api.s2.large.x2 20000 99.95% 18.96 11376.00 116035.20
api.s2.large.x3 30000 99.95% 28.44 17064.00 174052.80
api.s2.large.x4 40000 99.95% 37.92 22752.00 232070.40
api.s2.large.x5 50000 99.95% 47.4 28440.00 290088.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 56.88 34128.00 348105.60
实例规格 每秒最大请求数 SLA 按量付费-分时价格(美元/小时) 预付费-包月价格(美元/月) 预付费-包年价格(美元/月)
api.s1.small 2500 99.95% 0.93 560.00 5712.00
api.s1.medium 5000 99.95% 2.6 1560.00 15912.00
api.s2.large 10000 99.95% 7.43 4460.00 45492.00
api.s2.large.x2 20000 99.95% 14.86 8920.00 90984.00
api.s2.large.x3 30000 99.95% 22.29 13380.00 136476.00
api.s2.large.x4 40000 99.95% 29.72 17840.00 181968.00
api.s2.large.x5 50000 99.95% 37.15 22300.00 227460.00
api.s2.large.x6 60000 99.95% 44.58 26760.00 272952.00

说明:

a) 按量付费模式从实例创建启动成功后开始计费,您可以随时选择释放按量付费的专享实例,实例释放后不再计费;

b) 按量付费模式的最小计费周期为一个小时,不足一个小时按一个小时计算;

c) 每种实例还有更多的规格参数,请参照购买页。

按 公网出网流量 计费

详见【公网出访流量】计费说明。

计费示例

a) 按量付费模式。如在新加坡区创建了一个api.s1.small的专享实例(按量付费),使用9.5小时后释放,同时使用了10GB的公网出访流量,因此共需要支付10.47美元,其中专享实例费用为10小时*0.93美元/小时=9.3美元,流量费用为10GB*0.117美元/GB=1.17美元;

b) 预付费模式。如在新加坡区创建了一个api.s1.small的专享实例(预付费),使用时间为一个月,同时使用了10GB的公网出访流量,因此共需要支付561.17美元。其中专享实例费用为560美元,流量费用为10GB*0.117美元/GB=1.17美元。

【公网出访流量】计费说明

公网出访流量

a) 采用按量后付费方式,流量价格如下表:

单位: 美元/GB
0.113
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.125
单位: 美元/GB
0.156
单位: 美元/GB
0.117
单位: 美元/GB
0.096
单位: 美元/GB
0.112
单位: 美元/GB
0.117
单位: 美元/GB
0.087
单位: 美元/GB
0.078
单位: 美元/GB
0.078
单位: 美元/GB
0.07
单位: 美元/GB
0.07
单位: 美元/GB
0.447
单位: 美元/GB
0.117

b) 计费周期:天;

c) 账单时间:账单出账时间通常在当前计费周期结束后一小时内,最长不超过三个小时;

d) 若您的后端服务与API网关不在同一区域,或后端服务不在阿里云,我们将会额外收取API网关到您后端服务的流量费用。收费标准同上表。

使用须知

a) 欠费预警

系统根据您的API网关服务最近一周的账单应付金额的平均值来判断您账户余额是否足以支付接下来7天的费用,如果不足以支付将给予短信/邮件提醒;

如果您开启了余额预警,当账户余额小于您设定的预警值时将给予您短信/邮件提醒。

b) 服务欠费

如果您账号下可用余额小于上个计费周期的账单金额,则API网关将处于欠费状态。并会以短信/邮件的方式提醒您续费。

c) 服务暂停

欠费后,则您的API将停止被调用(API管理相关操作可以进行),并会以短信/邮件的方式提醒您续费。

d) 服务恢复

服务被暂停后半年内,您成功充值后,服务可自动开启,并继续使用。超过半年,API网关将有权清理您API配置信息。

phone 联系我们