Alibaba Content Security Service

基於深度學習技術,提供圖片、視訊、文字等多媒體的內容風險智能辨識服務

價格概觀

Alibaba Content Security Service(隨用隨付)服務收費由三部份組成:免費部份+待用戶確認部份+演算法確定部份。

基本標題:根據您叫用API的圖片掃描張數計費。影響掃描費用的因素如下:

1. 要求次數的最小單位為掃描圖片量,本期的計費周期為1天1次;

2. 免費原則為每名用戶從開始叫用之日起算(包含當天),31天內擁有每日3,000張免費圖片掃描額度,不區分演算法結果是否確定,第32天開始將不再享有免費量;

3. 31天內每日超出3,000張的部份需要付費,價格按照當日總掃描量配對階梯價收費,每日掃描量越大,單價越低;

服務費用細則

圖像審核

對圖像進行審核,識別出畫面中包含的成人內容、暴恐、台標等不良內容,OCR用於選取影像中的文字。

掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.50
5,001 - 50,000 0.45
50,001 - 130,000 0.43
130,001 - 260,000 0.40
260,001 - 850,000 0.38
>850000 0.35
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.279
5,001 - 50,000 0.251
50,001 - 130,000 0.237
130,001 - 260,000 0.223
260,001 - 850,000 0.209
> 850,000 0.196
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.50
5,001 - 50,000 0.45
50,001 - 130,000 0.43
130,001 - 260,000 0.40
260,001 - 850,000 0.38
>850000 0.35
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.279
5,001 - 50,000 0.251
50,001 - 130,000 0.237
130,001 - 260,000 0.223
260,001 - 850,000 0.209
> 850,000 0.196
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.850
5,001 - 50,000 0.770
50,001 - 130,000 0.720
130,001 - 260,000 0.680
260,001 - 850,000 0.640
> 850,000 0.600
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.504
5,001 - 50,000 0.454
50,001 - 130,000 0.429
130,001 - 260,000 0.403
260,001 - 850,000 0.380
> 850,000
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.50
5,001 - 50,000 0.45
50,001 - 130,000 0.43
130,001 - 260,000 0.40
260,001 - 850,000 0.38
>850000 0.35
掃描量(張/日) 價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.279
5,001 - 50,000 0.251
50,001 - 130,000 0.237
130,001 - 260,000 0.223
260,001 - 850,000 0.209
> 850,000 0.196

視頻審核

識別視頻中的違規內容,視頻檢測的計費根據視頻的截幀數量計算。

掃描量(張/日) 用戶截幀價格(美元/千張) 系統截幀價格(美元/千张)
0 - 5,000 0.50 0.85
5,001 - 50,000 0.45 0.77
50,001 - 130,000 0.43 0.72
130,001 - 260,000 0.40 0.68
260,001 - 850,000 0.38 0.64
> 850,000 0.35 0.60
掃描量(張/日) 用戶截幀價格(美元/千張) 系統截幀價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.279 0.504
5,001 - 50,000 0.251 0.454
50,001 - 130,000 0.237 0.429
130,001 - 260,000 0.223 0.403
260,001 - 850,000 0.209 0.380
> 850,000 0.196 0.353
掃描量(張/日) 用戶截幀價格(美元/千張) 系統截幀價格(美元/千张)
0 - 5,000 0.50 0.85
5,001 - 50,000 0.45 0.77
50,001 - 130,000 0.43 0.72
130,001 - 260,000 0.40 0.68
260,001 - 850,000 0.38 0.64
> 850,000 0.35 0.60
掃描量(張/日) 用戶截幀價格(美元/千張) 系統截幀價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.279 0.504
5,001 - 50,000 0.251 0.454
50,001 - 130,000 0.237 0.429
130,001 - 260,000 0.223 0.403
260,001 - 850,000 0.209 0.380
> 850,000 0.196 0.353
掃描量(張/日) 用戶截幀價格(美元/千張) 系統截幀價格(美元/千张)
0 - 5,000 0.50 0.85
5,001 - 50,000 0.45 0.77
50,001 - 130,000 0.43 0.72
130,001 - 260,000 0.40 0.68
260,001 - 850,000 0.38 0.64
> 850,000 0.35 0.60
掃描量(張/日) 用戶截幀價格(美元/千張) 系統截幀價格(美元/千張)
0 - 5,000 0.279 0.504
5,001 - 50,000 0.251 0.454
50,001 - 130,000 0.237 0.429
130,001 - 260,000 0.223 0.403
260,001 - 850,000 0.209 0.380
> 850,000 0.196 0.353

文本審核

對文本中的內容進行智能審核,文本審核的計費根據檢測的文本條數計算。

掃描量(條/日) 價格(美元/千條)
0 - 5,000 0.50
5,001 - 50,000 0.45
50,001 - 130,000 0.43
130,001 - 260,000 0.40
260,001 - 850,000 0.38
More than 850,000 0.35
掃描量(條/日) 價格(美元/千條)
0 - 5,000 0.279
5,001 - 50,000 0.251
50,001 - 130,000 0.237
130,001 - 260,000 0.223
260,001 - 850,000 0.209
More than 850,000 0.196