Server Load Balancer

Đáp ứng tình trạng lưu lượng truy cập tăng đột biến và giảm tối đa thời gian phản hồi với Server Load Balancer

Giá sản phẩm Server Load Balancer

Dịch vụ Server Load Balancer sử dụng các phiên bản làm đơn vị cơ sở và cung cấp dữ liệu đo cho chu kỳ tính phí phiên bản. Phí dịch vụ được tính dựa trên thời gian thuê hệ thống cân bằng tải và lưu lượng truy cập mạng.

Các mức giá sau chỉ để tham khảo. Mức giá chính xác sẽ dựa trên gói dịch vụ tùy chỉnh mà bạn lựa chọn.

Trả phí theo mức sử dụng

Phí dịch vụ được tính dựa trên thời gian thuê hệ thống cân bằng tải và lưu lượng truy cập mạng.

Phương thức thanh toán: Sử dụng trước, Trả tiền sau

Chi tiết

a) Phí thuê phiên bản dựa trên hai loại phiên bản Server Load Balancer: mạng công cộng và mạng riêng. Phiên bản Server Load Balancer cho mạng công cộng bao gồm chi phí IP công cộng, trong khi phiên bản Server Load Balancer cho mạng riêng thì không mất phí.

b) Phí lưu lượng truy cập mạng được tính giá theo cách tuyến tính không tăng dần trong Giai đoạn I. Các phiên bản Server Load Balancer cho mạng riêng sẽ không bị tính phí lưu lượng truy cập mạng.

c) Lưu lượng truy cập mạng được tính phí theo giờ và phí sẽ được trừ theo thời gian thực. Nếu bạn sử dụng một phiên bản Server Load Balancer dưới một giờ trong một chu kỳ tính phí nhất định thì bạn sẽ thanh toán mức giá 1 giờ đầy đủ.

d) Số tiền lập hóa đơn cho một chu kỳ tính phí cụ thể được tính dựa trên phí thuê phiên bản cho chu kỳ tính phí hiện tại cộng với phí lưu lượng truy cập mạng cho chu kỳ tính phí hiện tại. Phí lưu lượng truy cập mạng áp dụng cho lưu lượng đi (lưu lượng xuôi). Không tính phí cho lưu lượng đến (lưu lượng ngược).

Phiên bản
Thông số kỹ thuật Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share 0,006 USD/giờ
slb.s1.small US$0.006/giờ
slb.s2.small 0,066 USD/giờ
slb.s2.medium 0,126 USD/giờ
slb.s3.small 0,246 USD/giờ
slb.s3.medium 0,376 USD/giờ
slb.s3.large 0,616 USD/giờ
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share 0,009 USD/giờ
slb.s1.small US$0.009/Hour
slb.s2.small 0,059 USD/giờ
slb.s2.medium 0,109 USD/giờ
slb.s3.small 0,209 USD/giờ
slb.s3.medium 0,319 USD/giờ
slb.s3.large 0,519 USD/giờ
Specification Pay-as-you-go
slb.s0.share 0,005 USD/giờ
slb.s1.small US$0.005/Hour
slb.s2.small 0,065 USD/giờ
slb.s2.medium 0,125 USD/giờ
slb.s3.small 0,245 USD/giờ
slb.s3.medium 0,375 USD/giờ
slb.s3.large 0,615 USD/giờ
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.005/Hour
slb.s1.small US$0.005/Hour
slb.s2.small US$0.065/Hour
slb.s2.medium US$0.125/Hour
slb.s3.small US$0.245/Hour
slb.s3.medium US$0.375/Hour
slb.s3.large US$0.615/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
mặc định US$0.009/Hour
Specification Pay-as-you-go
default US$0.006/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
default US$0.009/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
default US$0.006/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.006/Hour
slb.s1.small US$0.006/Hour
slb.s2.small US$0.066/Hour
slb.s2.medium US$0.126/Hour
slb.s3.small US$0.246/Hour
slb.s3.medium US$0.376/Hour
slb.s3.large US$0.616/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.006/Hour
slb.s1.small US$0.006/Hour
slb.s2.small US$0.066/Hour
slb.s2.medium US$0.126/Hour
slb.s3.small US$0.246/Hour
slb.s3.medium US$0.376/Hour
slb.s3.large US$0.616/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.006/Hour
slb.s1.small US$0.006/Hour
slb.s2.small US$0.066/Hour
slb.s2.medium US$0.126/Hour
slb.s3.small US$0.246/Hour
slb.s3.medium US$0.376/Hour
slb.s3.large US$0.616/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share 0,003 USD/giờ
slb.s1.small US$0.003/Hour
slb.s2.small 0,053 USD/giờ
slb.s2.medium 0,103 USD/giờ
slb.s3.small 0,203 USD/giờ
slb.s3.medium 0,313 USD/giờ
slb.s3.large 0,513 USD/giờ
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.003/Hour
slb.s1.small US$0.003/Hour
slb.s2.small US$0.053/Hour
slb.s2.medium US$0.103/Hour
slb.s3.small US$0.203/Hour
slb.s3.medium US$0.313/Hour
slb.s3.large US$0.513/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.003/Hour
slb.s1.small US$0.003/Hour
slb.s2.small US$0.053/Hour
slb.s2.medium US$0.103/Hour
slb.s3.small US$0.203/Hour
slb.s3.medium US$0.313/Hour
slb.s3.large US$0.513/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.003/Hour
slb.s1.small US$0.003/Hour
slb.s2.small US$0.053/Hour
slb.s2.medium US$0.103/Hour
slb.s3.small US$0.203/Hour
slb.s3.medium US$0.313/Hour
slb.s3.large US$0.513/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.003/Hour
slb.s1.small US$0.003/Hour
slb.s2.small US$0.053/Hour
slb.s2.medium US$0.103/Hour
slb.s3.small US$0.203/Hour
slb.s3.medium US$0.313/Hour
slb.s3.large US$0.513/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
default US$0.003/Hour
Sự ghi rỏ Trả phí theo mức sử dụng
slb.s0.share US$0.003/Hour
slb.s1.small US$0.003/Hour
slb.s2.small US$0.053/Hour
slb.s2.medium US$0.103/Hour
slb.s3.small US$0.203/Hour
slb.s3.medium US$0.313/Hour
slb.s3.large US$0.513/Hour
Lưu lượng truy cập
Trả phí theo mức sử dụng
0,117 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,078 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.078/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,087 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,07 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,447 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,096 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,112 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.117/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.117/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,125 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,113 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.125/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.125/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.125/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.125/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.125/GB