VPN Gateway

VPN Gateway là một dịch vụ dựa trên Internet, giúp thiết lập kết nối giữa VPC và trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn.

Giá dịch vụ VPN Gateway

Phương thức và chu kỳ tính phí

VPN Gateway hỗ trợ Trả phí theo mức sử dụng. Phí dịch vụ được tính dựa trên lưu lượng truy cập mạng thực tế và được lập hóa đơn theo giờ.

Các mục tính phí

Tổng chi phí mỗi cổng VPN = Phí định cấu hình phiên bản + phí lưu lượng truy cập mạng công cộng.

Phí định cấu hình phiên bản

Chi phí = Giá * thời gian lưu giữ.

Mỗi cổng VPN được tính riêng.

Phí định cấu hình phiên bản được tính theo giờ. Phí được trừ theo thời gian thực và thời gian sử dụng chưa đủ giờ sẽ được tính tròn giờ.

Có sẵn hai thông số kỹ thuật VPN Gateway để sử dụng. Băng thông cao nhất của một thông số kỹ thuật là 10 Mbps và thông số còn lại là 100 Mbps.

Phí định cấu hình phiên bản

Khu vực Thông số kỹ thuật 10Mbps (USD/giờ) Thông số kỹ thuật 100Mbps (USD/giờ)
Trung Quốc đại lục 0,059 0,209
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) 0,087 0,262
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) 0.087 0,389
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) 0,066 0,295
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) 0,082 0,392
Đức 1 (Frankfurt) 0,077 0,359

Phí lưu lượng truy cập mạng công cộng

Chi phí = Giá * lưu lượng truy cập tính phí

Mỗi cổng VPN được tính riêng.

Lưu lượng truy cập tính phí: Lưu lượng đi lũy kế của VPN Gateway theo giờ. Lưu lượng đến không bị tính phí. Lưu lượng đi là dữ liệu được truyền từ trung tâm dữ liệu Alibaba Cloud đến Internet. Lưu lượng đến là chiều ngược lại.

Phí lưu lượng truy cập mạng công cộng

Khu vực Giá (USD/GB/giờ)
Trung Quốc đại lục 0,125
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) 0,117
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) 0,096
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) 0,078
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) 0.078
Đức 1 (Frankfurt) 0,070