Tablestore

Một dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL được quản lý toàn diện, cho phép lưu trữ một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc.

Giá Tablestore

Tablestore sử dụng bốn chỉ số sau để đo lượng tài nguyên mà các ứng dụng sử dụng, rồi lập hóa đơn: Dung lượng lưu trữ dữ liệu, thông lượng đọc/ghi đặt trước, lượng dữ liệu được truyền, và thông lượng đọc/ghi phụ trội.

Các mức giá sau đây chỉ mang tính tham khảo. Mức giá chính xác sẽ dựa trên gói dịch vụ tùy chỉnh mà bạn lựa chọn.

Lưu trữ dữ liệu

Tablestore tính phí theo giờ dựa trên tổng dung lượng dữ liệu của phiên bản. Do tổng dung lượng dữ liệu liên tục thay đổi, Tablestore thu thập số liệu thống kê về tổng khối lượng dữ liệu của tất cả các phân vùng trong bảng theo định kỳ để tính tổng dung lượng dữ liệu trung bình mỗi giờ. Giá trị trung bình được nhân với đơn giá để tính phí thanh toán.

Lưu trữ dữ liệu

Khu vực Trung Quốc đại lục Trung Quốc (Hồng Kông) Singapore Miền Tây Hoa Kỳ/Miền Đông Hoa Kỳ Nhật Bản/Frankfurt/Sydney/Jakarta Dubai Kuala Lumpur/ Mumbai
Phiên bản theo dung lượng (Gói đăng ký theo giờ) 0,00010 USD/GB 0,00012 USD/GB Đang cân nhắc Đang cân nhắc 0,00012 USD/GB 0,00015 USD/GB 0,00012 USD/GB
Phiên bản hiệu năng cao (Gói đăng ký theo giờ) 0,00030 USD/GB Đang cân nhắc 0,00030 USD/GB 0,00030 USD/GB Đang cân nhắc Đang cân nhắc Đang cân nhắc
Truyền dữ liệu đến Internet

Tablestore tính phí khi các ứng dụng sử dụng lưu lượng truy cập Internet đường xuống của Tablestore. Tiến trình các ứng dụng sử dụng phương thức HTTP để truy cập các phản hồi do Tablestore trả về chiếm tỷ lệ chủ yếu trong lưu lượng truy cập đường xuống. Ngay cả khi tiến trình không thành công, thông tin lỗi tiến trình do Tablestore trả về vẫn sẽ làm phát sinh lưu lượng truy cập đường xuống.

Tablestore chỉ tính phí đối với lưu lượng truy cập Internet đường xuống, chứ không tính phí đối với lưu lượng truy cập mạng nội bộ đường xuống hoặc lưu lượng truy cập Internet đường lên. Việc truy cập giữa các khu vực khác nhau cũng được tính là truy cập Internet.

Khu vực Trung Quốc đại lục Trung Quốc (Hồng Kông) Singapore Miền Tây Hoa Kỳ/Miền Đông Hoa Kỳ Nhật Bản Frankfurt Dubai Sydney Kuala Lumpur Mumbai Jakarta
Giá 0,123 USD/GB 0,153 USD/GB 0,081 USD/GB 0,076 USD/GB 0,120 USD/GB 0,070 USD/GB 0,45 USD/GB 0,130 USD/GB 0,077 USD/GB 0,077 USD/GB 0,090 USD/GB
Thông lượng phụ trội

Thông lượng phụ trội là phần thông lượng đọc/ghi đã sử dụng thực tế vượt quá thông lượng đọc/ghi đặt trước mỗi giây. Thông lượng đọc/ghi phụ trội được đo mỗi giây.

Tablestore cộng dồn thông lượng đọc và thông lượng ghi phụ trội của tất cả các bảng trong một phiên bản xuyên suốt mỗi chu kỳ tính phí. Thông lượng phụ trội đã sử dụng thực tế được nhân với đơn giá tương ứng để tính phí thanh toán.

Thông lượng đọc phụ trội

Khu vực Trung Quốc đại lục Trung Quốc (Hồng Kông) Singapore Miền Tây Hoa Kỳ/Miền Đông Hoa Kỳ Japan/Frankfurt/Dubai/ Sydney/Jakarta Kuala Lumpur/ Mumbai
Phiên bản theo dung lượng 0,0006 USD/10.000 CU 0,0006 USD/10.000 CU Đang cân nhắc Đang cân nhắc 0,0006 USD/10.000 CU 0,00057 USD/10.000 CU
Phiên bản hiệu năng cao 0,0015 USD/10.000 CU Đang cân nhắc 0,0030 USD/10.000 CU 0,0030 USD/10.000 CU Đang cân nhắc Đang cân nhắc

Thông lượng ghi phụ trội

Khu vực Trung Quốc đại lục Trung Quốc (Hồng Kông) Singapore Miền Tây Hoa Kỳ/Miền Đông Hoa Kỳ Japan/Frankfurt/Dubai/ Sydney/Jakarta Kuala Lumpur/ Mumbai
Phiên bản theo dung lượng 0,0006 USD/10.000 CU 0,0012 USD/10.000 CU Đang cân nhắc Đang cân nhắc 0,0012 USD/10.000 CU 0,00114 USD/10.000 CU
Phiên bản hiệu năng cao 0,0030 USD/10.000 CU Đang cân nhắc 0,0060 USD/10.000 CU 0,0060 USD/10.000 CU Đang cân nhắc Đang cân nhắc
Thông lượng đặt trước

Thông lượng đọc/ghi đặt trước là một thuộc tính của bảng. Bạn có thể cài đặt thông lượng đọc/ghi đặt trước cho các bảng dữ liệu của mình để giảm chi phí sử dụng tài nguyên.

Tablestore tính phí theo giờ cho tổng thông lượng đọc/ghi đặt trước của tất cả các bảng trong một phiên bản. Thông lượng đọc/ghi đặt trước đã định cấu hình có thể thay đổi liên tục. Tablestore thu thập thông lượng đọc/ghi đặt trước của các bảng theo định kỳ để tính thông lượng trung bình theo giờ. Giá trị trung bình được nhân với đơn giá để tính phí thanh toán.

Thông lượng đọc đặt trước

Khu vực Trung Quốc đại lục Trung Quốc (Hồng Kông) Singapore Miền Tây Hoa Kỳ/Miền Đông Hoa Kỳ Japan/Frankfurt/Dubai/ Sydney/Jakarta Kuala Lumpur/Mumbai
Phiên bản theo dung lượng (Gói đăng ký theo giờ) Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
Phiên bản hiệu năng cao (Gói đăng ký theo giờ) 0,0001 USD/CU Đang cân nhắc 0,0002 USD/CU 0,0001 USD/CU Đang cân nhắc Đang cân nhắc

Thông lượng ghi đặt trước

Khu vực Trung Quốc đại lục Trung Quốc (Hồng Kông) Singapore Miền Tây Hoa Kỳ/Miền Đông Hoa Kỳ Japan/Frankfurt/Dubai/ Sydney/Jakarta Kuala Lumpur/ Mumbai
Phiên bản theo dung lượng (Gói đăng ký theo giờ) Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
Phiên bản hiệu năng cao (Gói đăng ký theo giờ) 0,0003 USD/CU Đang cân nhắc 0,0003 USD/CU 0,0003 USD/CU Đang cân nhắc Đang cân nhắc