Object Storage Service

Dịch vụ lưu trữ đám mây được mã hóa và bảo mật, giúp lưu trữ, xử lý và truy cập lượng dữ liệu cực lớn từ mọi nơi trên thế giới

Mục thanh toán OSS

 • Bộ nhớ

  Người dùng chỉ bị tính phí lưu trữ. Bạn có thể trả tiền bộ nhớ theo dung lượng sử dụng hoặc mua trọn gói bộ nhớ.

 • Lưu Lượng

  Lệ phí dựa trên lưu lượng truy cập xuất phát, khi bạn tải dữ liệu từ OSS và sản xuất lưu lượng truy cập, bạn sử dụng các điểm kết thúc tăng tốc để truy cập OSS.

 • Cuộc gọi API

  Tính toán số lượng các cuộc gọi hoạt động API OSS. Tất cả các hoạt động bạn làm với OSS trong giao diện điều khiển, công cụ, và các sản phẩm khác đều được xem là một cuộc gọi API.

 • Dịch vụ giá trị cao

  Dựa trên các dịch vụ xử lý dữ liệu sử dụng OSS, như xử lý hình ảnh, các khoản phí cá nhân. Nếu không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, sẽ không có bất kỳ chi phí nào.

Giá Object Storage Service

Bộ nhớ

Phí lưu trữ được tính dựa trên dung lượng lưu trữ bạn sử dụng.

Chi tiết về cách tính giá:

Phí lưu trữ được tính theo mức dung lượng tăng dần. Sau khi dung lượng lưu trữ của bạn vượt quá một mức nhất định, bạn sẽ được tính phí dựa trên giá áp dụng cho mức tăng tiếp theo. Bạn sử dụng càng nhiều dung lượng thì chi phí trên mỗi đơn vị sẽ càng giảm.

Gói lưu trữ
Dung lượng gói lưu trữ tiêu chuẩn (LRS) 1 tháng (USD) 6 tháng (USD) (giảm 17%) 1 năm (USD) (giảm 25%)
40GB - 0.99 1.98
100GB 1.56 7.77 14.04
500GB 7.80 38.84 70.20
1TB 15.97 79.56 143.77
2TB 31.95 159.10 287.54
5TB 79.87 397.76 718.84
10TB 159.74 795.52 1437.70
20TB 319.49 1591.05 2875.40
50TB 798.72 3977.63 7188.48
100TB 1597.44 7955.25 14376.96
200TB 3194.88 15910.50 28753.92
300TB 4792.32 23865.75 43130.88
500TB 7987.20 39776.26 71884.80
IA(LRS) Dung lượng gói lưu trữ 1 tháng (USD) 6 tháng (USD) (giảm 17%) 1 năm (USD) (giảm 25%)
100GB 1.08 5.38 9.72
500GB 5.40 26.89 48.60
1TB 11.06 55.08 99.53
2TB 22.12 110.15 199.06
5TB 55.30 275.38 497.66
10TB 110.59 550.75 995.32
20TB 221.18 1101.49 1990.66
50TB 552.96 2753.74 4976.64
100TB 1105.92 5507.48 9953.28
200TB 2211.84 11014.96 19906.56
300TB 3317.76 16522.44 29859.84
500TB 5529.60 27537.41 49766.40
Bộ nhớ
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Free
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0200
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0220
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0150
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0180
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0045
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0185
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0100
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0036
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0200
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0100
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0045
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0209
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0160
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0045
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0200
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0100
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0041
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0215
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0130
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0054
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0209
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0150
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0045
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất Mức dung lượng bất kỳ US$0.0020
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0190
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0150/GB/Month
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0043
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0190
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0150
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0043
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0196
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0100
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0041
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0200
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0150
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0045
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng cục bộ) >5GB US$0.0173
Lưu trữ tiêu chuẩn (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0232
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng cục bộ) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0120
Lưu trữ truy cập không thường xuyên (lưu trữ dự phòng theo vùng) Mức dung lượng bất kỳ US$0.0155
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ US$0.0051
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng (/GB/Tháng)
Lưu trữ tiêu chuẩn 0~5GB Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn >5GB US$0.0200
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Mức dung lượng bất kỳ US$0.0140
Lưu trữ dài hạn Mức dung lượng bất kỳ 0,0045 USD/GB/tháng

- Dung lượng lưu trữ dài hạn và Dung lượng lưu trữ truy cập không thường xuyên của OSS có kích thước đối tượng tính phí tối thiểu là 64KB. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ trả phí cho dung lượng lưu trữ 64KB.

- Dung lượng lưu trữ truy cập không thường xuyên được tính phí trong thời gian lưu trữ tối thiểu là 30 ngày. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng bình thường cộng với phí theo tỷ lệ cho phần còn lại của mức tối thiểu 30 ngày. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 30 ngày.

- Dung lượng lưu trữ dài hạn được tính phí trong thời gian lưu trữ tối thiểu là 60 ngày. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 60 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng bình thường cộng với phí theo tỷ lệ cho phần còn lại của mức tối thiểu 60 ngày. Các đối tượng được lưu trữ từ 60 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 60 ngày

Truyền dữ liệu

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí lưu lượng:

Phí lưu lượng truy cập được tính dựa trên mức lưu lượng tăng dần và được tính phí hàng tháng. Sau khi lưu lượng của bạn vượt quá một mức nhất định, bạn sẽ được tính phí dựa trên phí áp dụng cho mức tăng tiếp theo.

Giá sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Trang mua hàng có nêu chi tiết về lưu lượng truy cập của yêu cầu kéo tới máy chủ gốc.

Truyền dữ liệu đến Internet
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB US$0.080/GB
10TB-50TB US$0.072/GB
50TB-150TB US$0.068/GB
>150TB US$0.063/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB 0,076 USD/GB
10TB-50TB 0,069 USD/GB
50TB-150TB 0,060 USD/GB
>150TB 0,043 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB 0,076 USD/GB
10TB-50TB 0,069 USD/GB
50TB-150TB 0,060 USD/GB
>150TB 0,043 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
>5GB 0,087 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
>5GB 0,070 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
>5GB 0,096 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
>5GB 0,299 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB US$0.076/GB
10TB-50TB US$0.069/GB
50TB-150TB 0,065 USD/GB
>150TB US$0.060/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB US$0.076/GB
10TB-50TB US$0.069/GB
50TB-150TB 0,065 USD/GB
>150TB US$0.060/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB 0,080 USD/GB
10TB-50TB 0,072 USD/GB
50TB-150TB 0,068 USD/GB
>150TB 0,063 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB US$0.080/GB
10TB-50TB US$0.072/GB
50TB-150TB US$0.068/GB
>150TB US$0.063/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,117 USD/GB
500GB-2TB 0,109 USD/GB
2TB-10TB 0,102 USD/GB
>10TB 0,094 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,058 USD/GB
500GB-2TB 0,055 USD/GB
2TB-10TB 0,051 USD/GB
>10TB 0,047 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.106/GB
500GB-2TB US$0.099/GB
2TB-10TB US$0.092/GB
>10TB US$0.085/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.053/GB
500GB-2TB US$0.049/GB
2TB-10TB US$0.045/GB
>10TB US$0.042/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.118/GB
500GB-2TB US$0.110/GB
2TB-10TB US$0.101/GB
>10TB US$0.093/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.059/GB
500GB-2TB US$0.055/GB
2TB-10TB US$0.051/GB
>10TB US$0.047/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.1/GB
500GB-2TB US$0.094/GB
2TB-10TB US$0.091/GB
>10TB US$0.088/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.059/GB
500GB-2TB US$0.055/GB
2TB-10TB US$0.051/GB
>10TB US$0.047/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.100/GB
500GB-2TB US$0.094/GB
2TB-10TB 0,091 USD/GB
>10TB US$0.088/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.059/GB
500GB-2TB US$0.055/GB
2TB-10TB US$0.051/GB
>10TB US$0.047/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.100/GB
500GB-2TB US$0.094/GB
2TB-10TB 0,091 USD/GB
>10TB US$0.088/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB US$0.059/GB
500GB-2TB US$0.055/GB
2TB-10TB US$0.051/GB
>10TB US$0.047/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,117 USD/GB
500GB-2TB 0,109 USD/GB
2TB-10TB 0,102 USD/GB
>10TB 0,094 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,058 USD/GB
500GB-2TB 0,055 USD/GB
2TB-10TB 0,051 USD/GB
>10TB 0,047 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,117 USD/GB
500GB-2TB 0,109 USD/GB
2TB-10TB 0,102 USD/GB
>10TB 0,094 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,058 USD/GB
500GB-2TB 0,055 USD/GB
2TB-10TB 0,051 USD/GB
>10TB 0,047 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ cao điểm 08:00-24:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,117 USD/GB
500GB-2TB 0,109 USD/GB
2TB-10TB 0,102 USD/GB
>10TB 0,094 USD/GB
Lưu lượng truy cập (Giờ không cao điểm 00:00-08:00) Trả phí theo mức sử dụng
0-500GB 0,058 USD/GB
500GB-2TB 0,055 USD/GB
2TB-10TB 0,051 USD/GB
>10TB 0,047 USD/GB
Lưu Lượng truy cập Trả phí theo mức sử dụng
0-5GB Miễn phí
5GB-10TB 0,118 USD/GB
10TB-50TB 0,107 USD/GB
50TB-150TB 0,102 USD/GB
>150TB 0,094 USD/GB
Truyền dữ liệu đến CDN
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.080/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.076/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.076/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.080/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,070 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$ 0.096GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$ 0.299GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.076/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.076/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.070/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$ 0.080GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.023/GB
Trả phí theo mức sử dụng
US$0.118/GB

Tăng tốc độ truyền dữ liệu cho OSS

Giá Tăng tốc độ truyền dữ liệu cho OSS sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Trang này có liệt kê chi tiết về giá.

Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2MOut/AccM2MIn) 0,118 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2MOut/AccO2MIn) 0,193 USD/GB
Loại Trả phí theo mức sử dụng
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (AccM2OOut/AccM2OIn) 0,193 USD/GB
Tăng tốc truyền dữ liệu - Truy cập từ Trung Quốc đại lục (Ví dụ: Trung Quốc (Hồng Kông), Miền Tây Hoa Kỳ 1, v.v.) (AccO2OOut/AccO2OIn) 0,082 USD/GB

Yêu cầu

Toàn bộ hoạt động của OSS sau cùng là các lệnh gọi API OSS và bạn sẽ được tính phí dựa trên số lệnh gọi API OSS cùng dung lượng dữ liệu được truy xuất.

- Yêu cầu API Ghi: Các yêu cầu Đặt, Sao chép, Đăng, Khôi phục hoặc Xóa

- Yêu cầu API Đọc: Các yêu cầu Nhận, Nhận tiêu đề, Chọn và toàn bộ các yêu cầu khác

Yêu cầu
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (0~100 triệu) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 100 triệu) 0,00100 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~100 triệu) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 100 triệu) 0,015629 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Yêu cầu API Đọc 0,010000 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Yêu cầu API Ghi 0,050000 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu 0,007500 USD/GB
Lưu trữ dài hạn Yêu cầu API Đọc 0,010000 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ dài hạn Yêu cầu API Ghi 0,050000 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu 0,01000 USD/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) 0,015629 USD/10.000 yêu cầu
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.015629/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001600/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.015700/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001600/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.015700/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001600/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.015700/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất API Requests Read (High Priority) US$5.00/10000Requests
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất API Requests Read (Standard) US$0.50/10000Requests
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất API Requests Read (Bulk) US$0.05/10000Requests
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất Data Retrieval (High Priority) US$0.030/GB
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất Data Retrieval (Standard) US$0.010/GB
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất Data Retrieval (Bulk) US$0.005/GB
Lưu trữ dài hạn ít truy xuất Lưu trữ tạm thời (LRS) 0,0209 USD/GB/tháng
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.150000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.002000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.048000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007200/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.009500/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.047500/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.009500/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.048000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007200/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.009500/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.047500/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.009500/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001960/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.014700/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read (>100Million) US$0.001000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (0~100Million) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write (>100Million) US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.005000/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.005000/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu Cầu API Đọc (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu 0,005000 USD/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu Cầu API Đọc (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu 0,005000 USD/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu Cầu API Đọc (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu 0,005000 USD/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu Cầu API Đọc (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu 0,005000 USD/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.005000/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu Cầu API Đọc (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~50.000) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 50000) US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu 0,005000 USD/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Read US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn API Requests Write US$0.001563/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.015000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.005000/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (0~100 triệu) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Đọc (> 100 triệu) US$0.001000/10000Requests
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (0~100 triệu) Miễn phí
Lưu trữ tiêu chuẩn Yêu cầu API Ghi (> 100 triệu) US$0.016000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Truy xuất dữ liệu US$0.007500/GB
Lưu trữ dài hạn API Requests Read US$0.010000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn API Requests Write US$0.050000/10000Requests
Lưu trữ dài hạn Truy xuất dữ liệu US$0.010000/GB

Sao chép liên khu vực

Tính năng sao chép liên khu vực hỗ trợ sao chép theo cách thức tự động, không đồng bộ đối với các đối tượng trên các bộ chứa tại các khu vực khác nhau.

Giá dưới đây dựa trên lượng dữ liệu được truyền đi.

Sao chép liên khu vực
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.080/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.080/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.080/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.080/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.080/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.080/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.076/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.076/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.080/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.076/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.076/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.080/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.076/GB
Trung Đông (Dubai) 0,299 USD/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) US$ 0.120/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) US$ 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) US$ 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) US$ 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) US$ 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) US$ 0.120/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) US$ 0.120/GB
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) US$ 0.120/GB
Trung Đông (Dubai) US$ 0.299/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) US$ 0.120/GB
Tây Âu 1 (London) US$ 0.120/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.076/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.076/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.076/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.070/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.080/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.130/GB
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.130/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.130/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.130/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.130/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.130/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.130/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.130/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.080/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.076/GB
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.076/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.076/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.076/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.076/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.076/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.080/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.076/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.076/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.076/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.076/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.076/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.070/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.080/GB
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.118/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.076/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.080/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.076/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.076/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Trung Quốc (Hồng Kông) USD 0.299/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.299/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.299/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.299/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.299/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.299/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.299/GB
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.299/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.299/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.299/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.299/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Các khu vực khác tại Trung Quốc đại lục USD 0.118/GB
Khu vực đích Trả phí theo mức sử dụng
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) USD 0.118/GB
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) USD 0.118/GB
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Tokyo) USD 0.120/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) USD 0.118/GB
Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Mumbai) USD 0.118/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 5 (Jakarta) USD 0.118/GB
Tây Âu 1 (London) USD 0.118/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 1 (Singapore) USD 0.118/GB
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) USD 0.130/GB
Trung Đông (Dubai) USD 0.299/GB
Trung Âu 1 (Frankfurt) USD 0.118/GB

OSS Select

Với OSS Select, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL đơn giản để chọn nội dung từ một đối tượng trong OSS và truy xuất một tập con dữ liệu mà bạn cần.

Ngoài ra, bạn sẽ được tính phí dựa trên lượng dữ liệu quét bởi OSS Select.

OSS Select
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB
Lớp lưu trữ Loại Trả phí theo mức sử dụng
Lưu trữ tiêu chuẩn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ truy cập không thường xuyên Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00180/GB
Lưu trữ dài hạn Dữ liệu quét bởi OSS Select USD0.00740/GB

Gắn thẻ đối tượng

Bạn có thể sử dụng chức năng "Gắn thẻ đối tượng" để phân loại các đối tượng OSS và đặt các quy tắc vòng đời cho những đối tượng được gắn cùng thẻ.

Chi tiết giá "Gắn thẻ đối tượng" OSS được liệt kê bên dưới.

Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng
Trả phí theo mức sử dụng
0,0088 USD/10.000 thẻ/tháng