AnalyticDB for PostgreSQL

Dịch vụ kho lưu trữ MPP trực tuyến dựa trên chương trình nguồn mở Greenplum Database

Giá dịch vụ AnalyticDB for PostgreSQL

AnalyticDB cung cấp các phương thức tính phí sau đây:

• Trả phí theo mức sử dụng

Hiệu suất cao | Loại nút Nhân Bộ nhớ Bộ lưu trữ Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
gpdb.group.segsdx1 1 8GB SSD 80GB 0,133
gpdb.group.segsdx2 2 16GB SSD 160GB 0,265
gpdb.group.segsdx16 16 128GB SSD 1,28 TB 2,494
Dung lượng lớn | Loại nút Nhân Bộ nhớ Bộ lưu trữ Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
gpdb.group.seghdx4 4 32GB HDD 2TB 0,955
gpdb.group.seghdx36 36 288GB HDD 18TB 8,246
High Performance | Node Type Nhân Bộ nhớ Bộ lưu trữ Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
gpdb.group.segsdx1 1 8GB 80GB SSD 0,129
gpdb.group.segsdx2 2 16GB 160GB SSD 0,258
gpdb.group.segsdx16 16 128GB 1.28TB SSD 2,064
High Capacity | Node Type Nhân Bộ nhớ Bộ lưu trữ Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
gpdb.group.seghdx4 4 32GB 2TB HDD 0,672
gpdb.group.seghdx36 36 288GB 18TB HDD 6,048
Đơn giá của loại nút

Tính toán mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu bằng công thức dưới đây. Phí được tính toán và thu theo giờ:

• Số tiền trên hóa đơn = Đơn giá loại nút [RMB/(giờ)] * Số lượng nút tính toán [nút] * Thời gian sử dụng [giờ]
• Nếu bạn thu thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu trong vòng một giờ, “Số nút tính toán” được tính dựa trên số lượng tối đa trong vòng một giờ.
• Mỗi phiên bản phát sinh một khoản phí theo giờ.

Các loại phí khác

Lưu lượng truy cập dữ liệu mạng

• Lưu lượng truy cập dữ liệu mạng được miễn phí trong khoảng thời gian khuyến mãi.

Phí kiểm tra SQL

• Nếu bạn tắt kiểm tra SQL thì sẽ không phát sinh phí.
• Nếu bạn tắt dịch vụ dịch vụ kiểm tra SQL thì sẽ không phát sinh phí.

Phí theo dõi hiệu suất

• Dịch vụ theo dõi hiệu suất được cung cấp miễn phí theo tần suất 300 giây một lần.

Hướng dẫn khác

• Mức giá liệt kê ở trên chưa bao gồm giảm giá. Vui lòng tham khảo các thông báo về ưu đãi giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt.
• Sản phẩm này có nhiều bản sao trực tuyến cùng lúc để đảm bảo độ tin cậy của dịch vụ. Vì vậy, bạn phải mua số nút chẵn.
• Lưu lượng truy cập dữ liệu mạng hiện tại được miễn phí và thời gian bắt đầu tính phí sẽ được thông báo sau.
• Sản phẩm này không hỗ trợ các hoạt động hạ cấp công suất.
• Giá được cập nhật ngày 12 tháng 5 năm 2017.