Auto Scaling

Auto Scaling tự động điều chỉnh tài nguyên điện toán dựa trên chu kỳ kinh doanh của bạn

Giá dịch vụ Auto Scaling

Auto Scaling được cung cấp miễn phí cho khách hàng. Bạn sẽ chỉ bị tính phí cho các phiên bản ECS được tạo ra tự động bởi hoặc thêm thủ công vào Auto Scaling. Lưu ý rằng bạn vẫn sẽ bị tính phí ngay cả khi đã dừng các phiên bản Trả phí theo mức sử dụng. Bạn phải giải phóng các phiên bản để tránh chịu thêm phí.