ApsaraDB RDS for PPAS

Dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu theo nhu cầu dành cho PPAS với khả năng tự động giám sát, sao lưu và khôi phục sau thảm họa

Giá dịch vụ ApsaraDB RDS for PPAS

ApsaraDB RDS for PPAS cung cấp các phương thức mua đa dạng dựa trên các yêu cầu đặc thù của bạn. Bạn có thể chọn Tính phí theo mức sử dụng hoặc Gói đăng ký hàng tháng.

Khi Trả phí theo mức sử dụng, bạn sẽ được tính phí đúng theo dung lượng đã sử dụng thực tế. ApsaraDB RDS for PPAS hỗ trợ nhiều hệ điều hành phổ biến, đồng thời cho phép bạn sử dụng tài nguyên lưu trữ và điện toán dưới dạng dịch vụ.

Hình thức tính phí theo Gói đăng ký có giá trung bình thấp hơn hình thức Trả phí theo mức sử dụng và phương thức tính giá này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có ý định sử dụng thêm tài nguyên.

Phương thức tính phí

Bạn có thể chọn trả phí Theo mức sử dụng hoặc Hàng tháng/Hàng năm. Bạn cũng có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các tài nguyên bất cứ lúc nào khi sử dụng hình thức Trả phí theo mức sử dụng.

Phiên bản
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.ppas.s3.large 4 8GB 241 USD 0,503 USD
rds.ppas.m1.medium 8 16GB 451 USD 0,94 USD
rds.ppas.c1.xlarge 8 32GB 871 USD 1,815 USD
rds.ppas.c2.xlarge 16 64GB 1.651 USD 3,44 USD
rds.ppas.c2.2xlarge 16 128GB 3.002 USD 6,255 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.ppas.s3.large 4 8GB 241 USD 0,503 USD
rds.ppas.m1.medium 8 16GB 451 USD 0,94 USD
rds.ppas.c1.xlarge 8 32GB 871 USD 1,815 USD
rds.ppas.c2.xlarge 16 64GB 1.651 USD 3,44 USD
rds.ppas.c2.2xlarge 16 128GB 3.002 USD 6,255 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.ppas.s3.large 4 8GB 241 USD 0,503 USD
rds.ppas.m1.medium 8 16GB 451 USD 0,94 USD
rds.ppas.c1.xlarge 8 32GB 871 USD 1,815 USD
rds.ppas.c2.xlarge 16 64GB 1.651 USD 3,44 USD
rds.ppas.c2.2xlarge 16 128GB 3.002 USD 6,255 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.ppas.s3.large 4 8GB 241 USD 0,503 USD
rds.ppas.m1.medium 8 16GB 451 USD 0,94 USD
rds.ppas.c1.xlarge 8 32GB 871 USD 1,815 USD
rds.ppas.c2.xlarge 16 64GB 1.651 USD 3,44 USD
rds.ppas.c2.2xlarge 16 128GB 3.002 USD 6,255 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.ppas.s3.large 4 8GB 241 USD 0,503 USD
rds.ppas.m1.medium 8 16GB 451 USD 0,94 USD
rds.ppas.c1.xlarge 8 32GB 871 USD 1,815 USD
rds.ppas.c2.xlarge 16 64GB 1.651 USD 3,44 USD
rds.ppas.c2.2xlarge 16 128GB 3.002 USD 6,255 USD
Dung lượng lưu trữ
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,19 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,18 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,15 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,15 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,245 USD/GB 0,0005 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,23 USD/GB 0,0005 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,3 USD/GB 0,0007 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,236 USD/GB 0,0005 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,19 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,19 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,19 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,13 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,12 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,13 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,13 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,13 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,13 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,13 USD/GB 0,0003 USD/GB
Lưu lượng truy cập internet
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,172 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,156 USD/GB

Phiên bản chỉ đọc

Dung lượng lưu trữ chỉ đọc
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0003 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0003 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0005 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0003 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Trả phí theo mức sử dụng
0,0002 USD/GB
Lưu lượng truy cập internet chỉ đọc
Trả phí theo mức sử dụng
0 USD/GB

Tính năng bổ sung

Tính năng bổ sung
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD/GB
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0015 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,011 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0015 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,011 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0015 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,011 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0114 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0018 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,012 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD
Mục Trả phí theo mức sử dụng
Kiểm tra SQL 0,0012 USD/GB
Sao lưu 0,0002 USD/GB
Giám sát 0,0076 USD