ApsaraDB for MongoDB

Dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây an toàn, đáng tin cậy và có thể mở rộng linh hoạt, giúp tự động theo dõi, sao lưu và khôi phục tại thời điểm cụ thể

Giá dịch vụ ApsaraDB for MongoDB

ApsaraDB for MongoDB áp dụng hai phương thức mua: Trả phí theo mức sử dụng và Gói đăng ký. Sau đây là các mức giá sơ bộ. Giá chính xác có trên trang đặt mua sản phẩm.

Trả phí theo mức sử dụng: Phí được tính chính xác theo lượng tài nguyên mà bạn tiêu thụ. Với phương thức Trả phí theo mức sử dụng, bạn có thể kích hoạt và giải phóng tài nguyên khi cần mà không phải trả chi phí phần cứng hoặc bảo trì.

Gói đăng ký: Trung bình, phương thức Gói đăng ký có phí thấp hơn phương thức Trả phí theo mức sử dụng và là lựa chọn phù hợp nhất cho những người cần tài nguyên dài hạn.

Giá ApsaraDB for MongoDB thay đổi tùy theo khu vực của phiên bản mà bạn chọn triển khai. Các phiên bản được tính phí theo Phí phiên bản và Phí lưu trữ.

ApsaraDB for MongoDB (Tập hợp bản sao) áp dụng cả phương thức Trả phí theo mức sử dụng và Gói đăng ký.
Giá phiên bản
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Gói đăng ký hàng tháng (USD/tháng) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.mongo.mid 1 2 30 0,063
dds.mongo.standard 2 4 77 0,161
dds.mongo.large 4 8 214 0,446
dds.mongo.xlarge 8 16 409 0,854
dds.mongo.2xlarge 8 32 780 1,624
dds.mongo.4xlarge 16 64 1.560 3,250
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Gói đăng ký hàng tháng (USD/tháng) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.mongo.mid 1 2 30 0,063
dds.mongo.standard 2 4 81 0,168
dds.mongo.large 4 8 194 0,404
dds.mongo.xlarge 8 16 370 0,772
dds.mongo.2xlarge 8 32 705 1,468
dds.mongo.4xlarge 16 64 1.410 2,938
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Gói đăng ký hàng tháng (USD/tháng) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.mongo.mid 1 2 44 0,092
dds.mongo.standard 2 4 87 0,182
dds.mongo.large 4 8 160 0,334
dds.mongo.xlarge 8 16 306 0,638
dds.mongo.2xlarge 8 32 583 1,213
dds.mongo.4xlarge 16 64 1.165 2,428
mongo.x8.medium(Dedicated) 2 16 233 0,487
mongo.x8.large(Dedicated) 4 32 452 0,941
mongo.x8.large(Dedicated) 4 32 452 0,941
mongo.x8.2xlarge(Dedicated) 16 128 1.748 3,642
mongo.x8.4xlarge(Dedicated) 32 256 3.423 7,132
Giá lưu trữ
Gói đăng ký hàng tháng (USD/tháng) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
0,44/GB 0,0009/GB
Gói đăng ký hàng tháng (USD/tháng) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
0,39/GB 0,0008/GB
Gói đăng ký hàng tháng (USD/tháng) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
0,33/GB 0,0007/GB
ApsaraDB for MongoDB (Phân đoạn) áp dụng cả phương thức Trả phí theo mức sử dụng và Gói đăng ký.
Giá phiên bản Mongos
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.mongos.mid 1 2 0,021
dds.mongos.standard 2 4 0,054
dds.mongos.large 4 8 0,148
dds.mongos.xlarge 8 16 0,285
dds.mongos.2xlarge 8 32 0,542
dds.mongos.4xlarge 16 64 1,084
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.mongos.mid 1 2 0,021
dds.mongos.standard 2 4 0,056
dds.mongos.large 4 8 0,134
dds.mongos.xlarge 8 16 0,257
dds.mongos.2xlarge 8 32 0,490
dds.mongos.4xlarge 16 64 0,980
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.mongos.mid 1 2 0,031
dds.mongos.standard 2 4 0,061
dds.mongos.large 4 8 0,111
dds.mongos.xlarge 8 16 0,213
dds.mongos.2xlarge 8 32 0,405
dds.mongos.4xlarge 16 64 0,810
Giá phiên bản phân đoạn
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.shard.mid 1 2 0,063
dds.shard.standard 2 4 0,161
dds.shard.large 4 8 0,446
dds.shard.xlarge 8 16 0,854
dds.shard.2xlarge 8 32 1,624
dds.shard.4xlarge 16 64 3,250
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.shard.mid 1 2 0,063
dds.shard.standard 2 4 0,168
dds.shard.large 4 8 0,404
dds.shard.xlarge 8 16 0,772
dds.shard.2xlarge 8 32 1,468
dds.shard.4xlarge 16 64 2,938
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.shard.mid 1 2 0,092
dds.shard.standard 2 4 0,182
dds.shard.large 4 8 0,334
dds.shard.xlarge 8 16 0,638
dds.shard.2xlarge 8 32 1,213
dds.shard.4xlarge 16 64 2,428
Giá phiên bản Configservers
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.cs.mid 1 2 0,063
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.cs.mid 1 2 0,063
Thông số kỹ thuật CPU (nhân) Bộ nhớ (GB) Trả phí theo mức sử dụng (USD/giờ)
dds.cs.mid 1 2 0,092
Giá lưu trữ