Chương trình nghị sự


Thời gian: 2023.08.04 | 08:00 – 13:00 (UTC+7)

Địa điểm: Khách sạn Le Merdien Sài Gòn

Phiên chính

Đăng ký ngay
  • Build Vietnam: Khai mạc
  • Diễn đàn Go Global của Trung Quốc: Go Vietnam
  • Diễn đàn Tuân thủ & Bảo mật: Dữ liệu của bạn - Your
    Sự lựa chọn
  • Diễn đàn hiện đại hóa ứng dụng