ALIYUN::ResourceManager::ResourceDirectory类型用于开通资源目录。开通资源目录后,系统会为您创建一个Root资源夹,并将当前账号设置为企业管理账号。该企业管理账号具有管理资源目录的所有权限。

语法

{
  "Type": "ALIYUN::ResourceManager::ResourceDirectory",
  "Properties": {}
}

属性

返回值

Fn::GetAtt

 • ResourceDirectoryId:资源目录ID。
 • MasterAccountName:企业管理账号名称。
 • CreateTime:资源目录开通时间。
 • RootFolderId:Root资源夹ID。
 • MasterAccountId:企业管理账号ID。

示例

JSON格式

{
 "ROSTemplateFormatVersion": "2015-09-01",
 "Resources": {
  "ResourceManagerResourceDirectory": {
   "Type": "ALIYUN::ResourceManager::ResourceDirectory",
   "Properties": {}
  }
 },
 "Outputs": {
  "ResourceDirectoryId": {
   "Description": "The ID of the resource directory",
   "Value": {
    "Fn::GetAtt": [
     "ResourceManagerResourceDirectory",
     "ResourceDirectoryId"
    ]
   }
  },
  "MasterAccountName": {
   "Description": "The name of the master account",
   "Value": {
    "Fn::GetAtt": [
     "ResourceManagerResourceDirectory",
     "MasterAccountName"
    ]
   }
  },
  "CreateTime": {
   "Description": "The time when the resource directory was created",
   "Value": {
    "Fn::GetAtt": [
     "ResourceManagerResourceDirectory",
     "CreateTime"
    ]
   }
  },
  "RootFolderId": {
   "Description": "The ID of the root folder",
   "Value": {
    "Fn::GetAtt": [
     "ResourceManagerResourceDirectory",
     "RootFolderId"
    ]
   }
  },
  "MasterAccountId": {
   "Description": "The ID of the master account",
   "Value": {
    "Fn::GetAtt": [
     "ResourceManagerResourceDirectory",
     "MasterAccountId"
    ]
   }
  }
 }
}

YAML格式

ROSTemplateFormatVersion: '2015-09-01'
Resources:
  ResourceManagerResourceDirectory:
    Type: 'ALIYUN::ResourceManager::ResourceDirectory'
    Properties: {}
Outputs:
  ResourceDirectoryId:
    Description: The ID of the resource directory
    Value:
      'Fn::GetAtt':
        - ResourceManagerResourceDirectory
        - ResourceDirectoryId
  MasterAccountName:
    Description: The name of the master account
    Value:
      'Fn::GetAtt':
        - ResourceManagerResourceDirectory
        - MasterAccountName
  CreateTime:
    Description: The time when the resource directory was created
    Value:
      'Fn::GetAtt':
        - ResourceManagerResourceDirectory
        - CreateTime
  RootFolderId:
    Description: The ID of the root folder
    Value:
      'Fn::GetAtt':
        - ResourceManagerResourceDirectory
        - RootFolderId
  MasterAccountId:
    Description: The ID of the master account
    Value:
      'Fn::GetAtt':
        - ResourceManagerResourceDirectory
        - MasterAccountId