FZFangSong-Simplified

FZHei-B01S: FZHei-B01S-Simplified

FZKai-Simplified

FZShuSong-Simplified

SimSun: Songti

WenQuanYi Micro Hei

WenQuanYi Zen Hei Mono: Wenquanyi Zhenghei Wide

WenQuanYi Zen Hei Sharp: Wenquanyi Zhenghei Dot Matrix

Microsoft YaHei

Yuanti SC: Yuanti-Simplified Normal

Roboto Bold: Google Robota, not accept Chinese characters

Roboto: Google Robota, not accept Chinese characters