ALTER SCHEMA语句用于修改数据库中的模式。本文为您介绍ALTER SCHEMA的用法及使用限制。

使用限制

  • 交互式分析Hologres仅支持修改模式的名称。
  • 使用ALTER SCHEMA RENAME修改模式名称时,系统将转移原Schema中的所有表至重命名的Schema中,同时会保留原Schema。

语法

修改模式名称的SQL语句如下。
ALTER SCHEMA oldschema RENAME TO newschema; 

示例

ALTER SCHEMA my_schema RENAME TO new_schema;
SET search_path TO my_schema;  //进入原Schema。
SET search_path TO new_schema; //进入重命名的Schema。