SimSun: Songti

WenQuanYi Zen Hei: Wenquanyi Zhenghei

WenQuanYi Zen Hei Mono: Wenquanyi Zhenghei Wide

WenQuanYi Zen Hei Sharp: Wenquanyi Zhenghei Dot Matrix

Yuanti SC Bold: Yuanti-Simplified Bold

Yuanti SC Light: Yuanti-Simplified Narrow

Yuanti SC Regular: Yuanti-Simplified Normal